ukrrus

Оферта

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Даний документ ("Оферта") є пропозицією ТОВ "Файненс.ЮА" (далі - "Виконавець"), яке є платником податку на прибуток підприємств на загальних підставах, укласти Договір про надання послуг, текст якого розміщений за адресою: : http://home.finance.ua/agreement ("Договір").

1.2. Договір вважається укладеним з часу отримання Виконавцем від фізичної особи ("Замовник") відповіді про прийняття Оферти на умовах, викладених нижче.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг, пов"язаних з розміщенням і обробкою даних Замовника на сайті home.finance.ua на умовах Оферти ("Послуги").

3. ЗАГАЛЬНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ
3.1. Обов"язковою попередньою умовою надання Виконавцем Послуг є прийняття та належне виконання Замовником усіх умов Договору та цієї Оферти.
3.2. Виконавець надає послуги Замовникові тільки при виконанні наступних умов:
- Замовник надав дані, які відповідають вимогам Договору, у тому числі умовам розміщення даних, зазначених у ст. 3 Договору;
- Замовник повністю й безумовно прийняв (акцептував) Оферту. Замовник згодний і підтверджує, що повним і безумовним акцептом Оферти є здійснення платежу в розмірі не менше 60 грн. на користь Виконавця за надання Послуг.
3.3. Послуги надаються Замовникові в обсязі згідно зі здійсненими платежами.
3.4. У випадку, якщо дані надані Замовником з порушенням правил і вимог цієї Оферти ( у тому числі, положень цієї ст. 3), Виконавець має право відмовити в розміщенні таких даних і/або призупинити надання Послуг щодо таких даних.
3.5. Замовник не має права передавати третім особам реєстраційні дані (e-mail і пароль), призначені для авторизації на home.finance.ua і зобов"язується забезпечувати їх схоронність і конфіденційність. До припинення Договору, усі дії, здійснені щодо виконання Договору з використанням e-mail-а і пароля Замовника вважаються здійсненими Замовником. Виконавець не несе відповідальності за несанкціоноване використання реєстраційних даних Замовника третіми особами.
3.6. Перелік Послуг з розміщення та обробки даних, які надаються Виконавцем, розміщений за адресою: http://home.finance.ua/price.

4. ПРАВА ТА ЗОБОВ"ЯЗАННЯ ВИКОНАВЦЯ

ВИКОНАВЕЦЬ зобов"язується:
4.1. Надавати Замовникові Послуги відповідно Договору, протягом усього терміну дії Договору, за винятком періодів призупинення надання Послуг на підставах, передбачених Офертой. При цьому, Виконавець не гарантує розміщення даних у повному обсязі й залишає за собою право публікувати тільки дані (або їх частину), які повністю відповідають вимогам Виконавця.
4.2. Ухвалювати всі необхідні заходи щодо забезпечення схоронності та конфіденційності даних Замовника.

ВИКОНАВЕЦЬ має право:

4.3. Тимчасово призупинити надання Послуг Замовникові у зв"язку з технічними, технологічними або іншим причинам, які перешкоджають наданню Послуг, на час усунення таких причин.
4.4. Призупинити надання Послуг згідно з Договором і/або дочасно розірвати Договір в однобічному порядку, письмово, або через засоби електронної пошти, сповістивши Замовника про таке розірвання за 7 календарних днів до розірвання, у наступних випадках:
4.4.1. порушення Замовником зобов"язань, передбачених Договором;
4.4.2. порушення Замовником зобов"язань, передбачених даною Офертою;
4.4.3. порушення Замовником термінів і порядку оплати за надання Послуг.

5. ПРАВА ТА ЗОБОВ"ЯЗАННЯ ЗАМОВНИКА
Замовник зобов"язується:
5.1. Розміщувати точні, повні достовірні дані;
5.2. Не порушувати прав третіх осіб, у тому числі прав інтелектуальної власності, у зв"язку з розміщенням даних;
5.3. Дотримуватись усіх положень умов розміщення даних, зазначених у ст. 3 Договору
5.4. Надавати дані з дотриманням правил і вимог Оферти.
5.5. Не здійснювати дій, які створюють перешкоди нормальній роботі сайту home.finance.ua і є його несумлінним використанням.
5.6. Оплатити послуги Виконавця за договором у терміни й у порядку, встановленому в Оферті (Договорі).

Замовник має право:
5.7. Розміщувати дані на сайті home.finance.ua.
5.8. Користуватися послугами Виконавця з обробки своїх даних на сайті home.finance.ua, на умовах, передбачених у Договорі та Оферті.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І УМОВИ ОПЛАТИ
6.1. Сукупна вартість Послуг Виконавця визначається на підставі вартості кожної конкретної послуги, обраної Замовником. Перелік послуг опублікований за адресою: http://home.finance.ua/price. Вартість послуг зазначена з урахуванням ПДВ.
6.2. Замовник сплачує послуги на умовах повної передоплати.
6.3. У випадку оплати вартості Послуг шляхом банківського переказу коштів, Замовник вважається таким, що виконав зобов"язання з оплати, з часу надходження коштів у сумі, зазначеній в рахунку на оплату, на банківський рахунок Виконавця.
6.4. У випадку оплати вартості Послуг через платіжний інтегратор, Замовник вважається таким, що виконав зобов"язання з оплати, з часу надходження коштів на рахунок платіжного інтегратора.
6.5. Послуги надаються Виконавцем Замовникові протягом усього терміну дії Договору.
6.6. Послуги вважаються наданими Замовникові належним чином і в повному обсязі за певний період надання Послуг, якщо протягом трьох робочих днів з часу спливання цього періоду Замовник не надасть Виконавцю письмових претензій щодо якості послуг. У випадку відсутності таких претензій протягом зазначеного вище часу, акт приймання-передачі виконаних робіт (послуг) вважається підписаним, а Послуги наданими належним чином.

7. АКЦЕПТ ОФЕРТИ ТА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ
7.1. Замовник повністю й безумовно підтверджує і ухвалює (акцептує) дану Оферту (розміщену на сайті home.finance.ua.) і погоджується на умови Договору і Оферти шляхом здійснення платежу в розмірі не менше 60 грн. на користь Виконавця за надання Послуг.

8. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ
8.1. Оферта набирає чинності з часу розміщення в мережі Інтернет за адресою http://home.finance.ua і діє до часу відкликання Оферти Виконавцем.
8.2. Виконавець залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти і/або відкликати Оферту в будь-який час на свій розсуд. У випадку внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набирають чинності з часу розміщення зміненого тексту Оферти в мережі Інтернет за адресою, зазначеною в п.7.1. Оферти, якщо іншим терміни набрання чиності змін не визначено додатково при такому розміщенні.

9. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА ДОГОВОРУ
9.1. Договір вважається укладеним і набирає чинності з часу акцепти Оферти Замовником у порядку і на умовах, передбачених у п.7.1. вище.
9.2. Договір діє: а) до часу виконання Сторонами зобов"язань за договором, або б) до часу розірвання Договору.
9.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Оферти, спричиняє внесення таких змін до Договору, і такі зміни до Договору набирають чинності одночасно із внесенням змін в Оферті.

10. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
10.1. Договір може бути розірвуть:
10.1.1. За згодою Сторін у будь-який час.
10.1.2. З урахуванням положень п.4.4., з ініціативи однієї зі Сторін, у випадку порушення іншою Стороною умов Договору, письмово сповістивши (через засоби електронної пошти також) іншу Сторону про розірвання Договору за 7 календарних днів до часу такого розірвання. Повідомлення Виконавцем Замовника про припинення Договору може бути здійснено шляхом його опублікування на сайті home.finance.ua.
10.1.3. З інших причин, передбачених даною Офертою.

11. ГАРАНТІЇ
11.1. Протягом терміну дії Договору Виконавець прикладе всіх зусиль для усунення будь-яких збоїв і помилок (у випадку їх виникнення), у максимально короткий термін. При цьому Виконавець не гарантує відсутності помилок і збоїв, у тому числі, щодо роботи програмного забезпечення.
11.2. За винятком гарантій, прямо зазначених у тексті Оферти, Виконавець не надає ніяких інших гарантій за Договором.
11.3. Погоджуючись і ухвалюючи умови даної Оферти, шляхом акцепту Оферти на умовах передбачених даною Офертою, Замовник заявляє і підтверджує наступне:
11.3.1. ЗАМОВНИК укладає Договір добровільно, при цьому ЗАМОВНИК: а) повністю ознайомився з умовами Оферти і Договору б) повністю розуміє предмет Оферти та Договору.
11.3.2. ЗАМОВНИК має усі права і повноваження, необхідні для підписання та виконання Договору.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ
ТОВ "Файненс.ЮА"
04050, Україна, Київ, а/я 28
Код ЄГРПОУ: 22929966

01.07.2009
Редакція Оферти зі змінами від 21.03.2011
Підраховуй свої можливості,
порівнюй їх зі своїми потребами,
розраховуй та корегуй витрати та доходи
разом із Домашніми Фінансами

Увага
З початку 2021 року сервіс припинив роботу. Читати детальніше