ukrrus

Угода про використання служби “API Домашні Фінанси”

Ця Угода про використання служби “API Домашні Фінанси” (далі – “Угода”) укладається між власником служби “API Домашні Фінанси” ТОВ "Файненс.ЮА" (далі – “Власник”) та розробником програм, сервісів і інших продуктів, створених з використанням служби “API Домашні Фінанси” (далі – “Розробник”), про використання служби “API Домашні Фінанси” (далі – “Служба”) на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Власник надає Розробнику можливість безкоштовно використовувати Службу “API Домашні Фінанси” для розробки програм, сервісів та/або інших продуктів на її основі.
1.2. Умови використання Розробником Служби визначені цією Угодою.
1.3. Ця Угода вступає в силу з моменту першого використання Розробником будь-якої функції Служби.
1.4. Власник залишає за собою право в будь-який момент та на свій розсуд вносити зміни до умов Угоди. У разі внесення Власником змін до Угоди, такі зміни набувають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Угоди за адресою: http://home.finance.ua/agreementapi, якщо інша дата вступу змін в силу не визначена додатково при такому розміщенні.

2. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА ПОНЯТЬ
2.1. Служба “API Домашні Фінанси” - інтерфейс програмування, який надає доступ до Змісту.
2.2. Розробник - фізична та/або юридична особа, яка використовує Службу для розробки програм, сервісів та/або інших продуктів на її основі.
2.3. Кінцевий клієнт - фізична та/або юридична особа, яка зареєстрована на сайті Власника та використовує програму, сервіс та/або інші продукти, створені з використанням Служби.
2.4. Зміст - будь-яка інформація, що міститься на сервері Служби.

3. УМОВИ КОРИСТУВАННЯ СЛУЖБОЮ
3.1. Зміст і функції Служби можуть використовуватися Розробником виключно для цілей, зазначених в цій Угоді.
3.2. Використання Служби є безкоштовним для Розробника.
3.3. Доступ та/або використання Кінцевим клієнтом Змісту є як платним, так і безкоштовним для Кінцевого клієнта, в залежності від виду Змісту, запитуваного Кінцевим клієнтом. Розробник повинен проінформувати Кінцевого клієнта про те, що послуги Власника з надання доступу до певного Змісту є платними. Вартість відповідних послуг вказана за адресою: http://home.finance.ua/price
3.4. Програми, сервіси та інші продукти, створені з використанням Служби, можуть поширюватися Розробником як платно, так і безкоштовно.
3.5. При використанні Служби, Розробник не має права:
3.5.1. видаляти, приховувати чи змінювати будь-яку інформацію, отриману з використанням Служби або Змісту;
3.5.2. використовувати Службу для створення програм, сервісів та інших продуктів, які порушують вимоги законодавства України, права і законні інтереси третіх осіб.
3.6. Власник залишає за собою право в будь-який момент, без попереднього повідомлення Розробника, змінювати, оновлювати або випускати нові версії Служби.
3.7. Власник має право повністю або частково призупинити або припинити доступ Розробника до Служби без зазначення причин таких дій.

4. ПРАВА НА ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
4.1. Виключне право власності на Службу та її Зміст належить Власнику.
4.2. Розробник надає Власнику право використовувати будь-яке незареєстроване позначення, товарний знак та/або фірмове найменування Розробника та/або сайту Розробника в інформаційних, рекламних та маркетингових цілях, без необхідності отримання додаткової згоди Розробника і без виплати йому будь-якої винагороди. При цьому Розробник зобов’язаний надати Власнику документи, що підтверджують право Розробника на відповідні незареєстровані позначення, товарні знаки та/або фірмові найменування. У разі надання Розробником неправдивої/неповної/неточної інформації щодо права Розробника на відповідні незареєстровані позначення, товарні знаки та/або фірмові найменування, Розробник зобов’язаний відшкодувати Власнику збитки, понесені Власником внаслідок надання такої неправдивої/неповної/неточної інформації.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
5.1. Власник не гарантує, що Зміст і робота Служби будуть відповідати вимогам та очікуванням Розробника, а також, що буде забезпечена безпомилкова та безперебійна робота Служби.
5.2. Власник не несе відповідальності за тимчасову або постійну, часткову або повну непрацездатність Служби або перебої в її роботі. Власник не несе відповідальності за упущену вигоду Розробника і не відшкодовує будь-яких - прямих або непрямих - збитків, заподіяних Розробнику або третім особам в результаті використання або неможливості використання Служби.
5.3. Програми, сервіси та/або інші продукти, створені Розробником з використанням Служби, повинні відповідати вимогам законодавства України, а також не порушувати прав і законних інтересів третіх осіб. Розробник несе відповідальність перед третіми особами за невідповідність програм, сервісів та/або інших продуктів, створених Розробником з використанням Служби, вимогам законодавства України, а також зобов’язується самостійно і за свій рахунок врегулювати всі претензії третіх осіб до Розробника та/або Власника, заявлені у зв’язку з діями/бездіяльністю Розробника.
5.4. Розробник несе відповідальність перед Кінцевим клієнтом за неправомірне використання пароля Кінцевого клієнта, розголошення такого пароля третім особам, використання будь-яким чином інформації, що міститься в акаунті Кінцевого користувача на сайті Власника. Розробник зобов’язаний відшкодувати Кінцевому клієнтові збитки, завдані Кінцевому клієнту внаслідок будь-якої з перерахованих вище неправомірних дій/бездіяльності Розробника.

6. КОНТАКТИ
6.1. З усіх питань, які виникають з або пов’язані з цією Угодою, Розробник може проконсультуватися з Власником, направивши свій запит на електронну адресу info@home.finance.ua
Підраховуй свої можливості,
порівнюй їх зі своїми потребами,
розраховуй та корегуй витрати та доходи
разом із Домашніми Фінансами